Vägföreningen

Herrestads vägförening

Organisationsnummer 717917-3583

Vägföreningen har det juridiska ansvaret för Persgårdsvägen och dess sidogator. Dock är det kommunen som har hand om skötseln.

Vid årsmötet 180417 beslutades att blomlådorna inte ska placeras ut i år. Detta efter att dessa under förra säsongen upprepade gånger utsattes för skadegörelse.

Här kan du kontakta styrelsen om du har frågor eller synpunkter.

 

Styrelsens medlemmar för 2018.

Ordförande Leif Clevström 070-5251133 clevstrom@telia.com

Kassör Bengt Gunnarsson 070-7616541

Sekreterare Ulf Hagström 070-5586932

Vice ordförande Bengt Nilsson 0522-86931

Ledamot Annemaj Andersson 0522-88334

Suppleant Marguerite Isaksen 0522-89007

Suppleant Björn Nyqvist 0733-345891

 

Viktig information till alla boende i Herrestads Vägförening

Hastigheten

50 km/h är max tillåten hastighet.

Enligt VÄGTRAFIKFÖRORDNINGEN skall alltid hastigheten anpassas så, att man kan stanna på halva siktbara distansen.

Det körs alltför fort både på Persgårdsvägen och sidogatorna.

Vid färd ut från området rekommenderar vi max 30 km/h t.o.m. passage av 90⁰-kurvan samt vid passage av Sira Olofs gata.

HÖGERREGELN

Denna innebär, att trafikanter på Persgårdsvägen på väg ut från området alltid skall LÄMNA FÖRETRÄDE för trafik, som kommer ut från sidogatorna – Brynolfs gata t.o.m. Sira Olofs gata.

Tyvärr verkar det som en del trafikanter fortfarande tror, att det omvända förhållandet gäller. Tänk på att informera alla i familjen som kör bil – för att undvika olyckor.

Persgårdens 90⁰-kurva

Denna utgör en olycksrisk. En gående av medellängd skyms av häcken ett tiotal meter och syns inte för en bilförare. Därför bör gående alltid passera i ytterkurva (mot diket).

PARKERING

Som framgår av skylt vid infarten till området är parkering förbjuden mellan klockan 08.00-18.00. Skälet till förbudet är främst kommunala väghållningsarbeten, sophämtning, framkomlighet för räddningstjänst och dylikt.

Max tillåten stopptid för obevakat fordon är 10 minuter.

OBS

Alltfler barnfamiljer flyttar glädjande nog till vårt område. Barn handlar som bekant impulsivt och oförutsebart. De dyker upp snabbt. Var beredd på detta och kör med omdöme.

Blomlådor

Blomlådor kommer inte att placeras ut 2018.

Mopedåkning

Mopedåkning är förbjuden på våra gångvägar, gränder på Sira Olofs gata och Simons gata i enlighet med tilläggsskyltar fastsatta på gångvägsskyltarna. Mopeder hänvisas till Persgårdsvägen.

HÄCKAR

Vad beträffar häckars utförande och höjd i gatukorsningar hänvisar vi till kommunens information i frågan. Information kan du läsa på kommunens hemsida (www.uddevalla.se) . Skriv sökorden ”Klipp häcken” uppe till höger på sidan. Välj sedan tredje träffen som är en pdf-fil. Då kommer broschyren fram. OBS. En häck får inte gå utanför tomtgränsen och inkräkta på gatans bredd.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

 

Styrelsen för Herrestads Vägförening

 

Protokoll från Årsmöte Herrestads Vägförening 2018-04-17

 • 1 Val av ordförande för mötet

Leif Clevström valdes till ordförande för mötet.

 • 2 Val av sekreterare och två protokolljusterare

Ulf Hagström valdes till sekreterare. Lars-Olof Nyqvist och Janolov Simmons valdes till justerare/rösträknare.

 • 3 Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret

Lades till handlingarna

 • 4 Revisionsberättelsen jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen lästes upp av Bengt Gunnarsson och ansvarsfrihet godkändes.

 • 5 Inkomna ärenden eller motioner

Inga har inkommit

 • 6 Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under året

Inga projekt på gång förutom de löpande. Blomlådorna avslutas då de har förstörts och flyttas under perioden då de varit utsatta. På förslag skall styrelsen undersöka om vi får sätta ut andra farthinder av typ gupp så kallade Flexibump™. Styrelsen får i uppdrag att kontakta kommunen om detta. Styrelsen ska även påminna kommunen om återställande av stenarna vid mopedfällan mot Tavelgatan.

 • 7 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer

Inga arvoden utgick under 2017 och styrelsen fortsätter utan arvoden 2018.

 • 8 Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och debiteringslängd.

Inga förslag. Punkten lämnas.

 • 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande

Årsmötet beslutade om omval på Leif Clevström – ordförande, omval Bengt Gunnarsson – ordinarie ledamot, omval Ulf Hagström – ordinarie ledamot. Omval Björn Nyqvist – som suppleant.

 • 10 Val av revisor och suppleant.

Omval på Christer Johansson – revisor och omval på Mikael Klingsander – revisorsuppleant.

 • 11 Val av valberedning

Omval på Karl-Göran Sundvall övrig vakant.

 • 12 Bestämmande av medlemsavgift

Ingen avgift planeras för 2018.

 • 13 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt hur protokollet hålls tillgängligt för medlemmarna

 

 • 14 Övriga frågor

Fråga om vad som händer med slyet och träden vid skogen utmed Persgårdsvägen. Kommunens stadsskogvaktare har varit här och märkt ut träd. Styrelsen kontaktar kommunen igen med fråga om vilken plan som finns för röjning och fällning.

 

       Ordf. Leif Clevström                                                        Sekreterare Ulf Hagström

       Justerare Lars-Olof Nyqvist                                             Justerare Janolov Simmons

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)