Vägföreningen

Herrestads vägförening

Organisationsnummer 717917-3583

Vägföreningen har det juridiska ansvaret för Persgårdsvägen och dess sidogator. Dock är det kommunen som har hand om skötseln.

Vid årsmötet 180417 beslutades att blomlådorna inte ska placeras ut i år. Detta efter att dessa under förra säsongen upprepade gånger utsattes för skadegörelse.

Här kan du kontakta styrelsen om du har frågor eller synpunkter.

 

Styrelsens medlemmar för 2019.

Ordförande Leif Clevström 070-5251133 clevstrom@telia.com

Kassör Gerd Whlman

Sekreterare Ulf Hagström 070-5586932

Vice ordförande Bengt Nilsson 0522-86931

Ledamot Annemaj Andersson 0522-88334

Suppleant Marguerite Isaksen 0522-89007

 

Revisorer Bo Eriksson och Stig Östblom

Valberedning  Karl-Göran Sundvall

 

Viktig information till alla boende i Herrestads Vägförening

Hastigheten

50 km/h är max tillåten hastighet.

Enligt VÄGTRAFIKFÖRORDNINGEN skall alltid hastigheten anpassas så, att man kan stanna på halva siktbara distansen.

Det körs alltför fort både på Persgårdsvägen och sidogatorna.

Vid färd ut från området rekommenderar vi max 30 km/h t.o.m. passage av 90⁰-kurvan samt vid passage av Sira Olofs gata.

HÖGERREGELN

Denna innebär, att trafikanter på Persgårdsvägen på väg ut från området alltid skall LÄMNA FÖRETRÄDE för trafik, som kommer ut från sidogatorna – Brynolfs gata t.o.m. Sira Olofs gata.

Tyvärr verkar det som en del trafikanter fortfarande tror, att det omvända förhållandet gäller. Tänk på att informera alla i familjen som kör bil – för att undvika olyckor.

Persgårdens 90⁰-kurva

Denna utgör en olycksrisk. En gående av medellängd skyms av häcken ett tiotal meter och syns inte för en bilförare. Därför bör gående alltid passera i ytterkurva (mot diket).

PARKERING

Som framgår av skylt vid infarten till området är parkering förbjuden mellan klockan 08.00-18.00. Skälet till förbudet är främst kommunala väghållningsarbeten, sophämtning, framkomlighet för räddningstjänst och dylikt.

Max tillåten stopptid för obevakat fordon är 10 minuter.

OBS

Alltfler barnfamiljer flyttar glädjande nog till vårt område. Barn handlar som bekant impulsivt och oförutsebart. De dyker upp snabbt. Var beredd på detta och kör med omdöme.

Blomlådor

Blomlådor kommer eventuellt att placeras ut 2019.

Mopedåkning

Mopedåkning är förbjuden på våra gångvägar, gränder på Sira Olofs gata och Simons gata i enlighet med tilläggsskyltar fastsatta på gångvägsskyltarna. Mopeder hänvisas till Persgårdsvägen.

HÄCKAR

Vad beträffar häckars utförande och höjd i gatukorsningar hänvisar vi till kommunens information i frågan. Information kan du läsa på kommunens hemsida (www.uddevalla.se) . Skriv sökorden ”Klipp häcken” uppe till höger på sidan. Välj sedan tredje träffen som är en pdf-fil. Då kommer broschyren fram. OBS. En häck får inte gå utanför tomtgränsen och inkräkta på gatans bredd.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

 

Styrelsen för Herrestads Vägförening

 

 

Protokoll från Årsmöte Herrestads Vägförening 2019-04-23

Organisationsnummer 717917-3583

§ 1 Val av ordförande för mötet

Leif Clevström valdes till ordförande för mötet.

§ 2 Val av sekreterare och två protokolljusterare

Ulf Hagström valdes till sekreterare. Magnus Josefsson och Stig Östblom valdes till justerare/rösträknare.

§ 3 Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret

Lades till handlingarna

§ 4 Revisionsberättelsen jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Clevström och ansvarsfrihet godkändes.

§ 5 Inkomna ärenden eller motioner

1. Motion från boende på Brynolfs gata angående biltrafik till och parkering för besökare till Persgården behandlades.

Kopia av den lämnad till enhetschef Emma Schewenius på Uddevalla kommun för handläggande. Svar avvaktas från kommunen.

Herrestads villaägarförening ska klargöra ansvaret för de som hyr Persgården vad som gäller biltrafik och parkering för besökare till Persgården.

2. Önskemål från Herrestads villaägarförening om att blomlådor eller liknande sätts upp för att sänka farten på Persgårdsvägen från Sira Helgas gata till Simons gata.

Kommunen ska utreda eventuella fartbegränsande åtgärder på gator i kommunen, om Persgårdsvägen kommer att höra dit vet vi inte.

Farthinder av typ Flexibump™ får inte användas av oss.

Förslag om att sätta ut betongplintar som det finns på Talmansvägen på Kissleberg. Styrelsen kontaktar kommunen om detta.

Om inte det går så har tolv stycken anmält sitt intresse att sköta om och tillverka blomlådor. Står kommunen i så fall för virket till blomlådorna? Styrelsen kontrollerar detta.

De som anmält sig för blomlådsskötsel och tillverkning är: Magnus J, Stig Ö, Björn N, Ann-Sofie, Mia T, Karl-Göran S, Mathias T, Rune L, Jan-Olof S, Susanne J och Bo E tillika sammankallande.

När svar kommer från kommunen på dessa ärenden skall detta meddelas de boende på Brynolfs gata och Herrestads villaägarförening.

§ 6 Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under året

Denna paragraf föreslås utgå ur stadgarna då kommunen ansvarar för driften.

Detta godkänns av årsmötet och kommer att tas upp på nästa årsmöte 2020 för att kunna strykas ur stadgarna.

§ 7 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer

Inga arvoden utgick under 2018 och styrelsen fortsätter utan arvoden 2019.

§ 8 Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och debiteringslängd.

Denna paragraf föreslås utgå ur stadgarna då kommunen ansvarar för driften.

Detta godkänns av årsmötet och kommer att tas upp på nästa årsmöte 2020 för att kunna strykas ur stadgarna.

§ 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande

Årsmötet beslutade om omval på Leif Clevström – ordförande, nyval av Gerd Wahlman – ordinarie ledamot, omval Annemaj Andersson – ordinarie ledamot, omval Bengt Nilsson- ordinarie ledamot. Omval Marguerite Isaksen – som suppleant.

§ 10 Val av revisor och suppleant.

Omval på Bo Eriksson – revisor och omval på Stig Östblom – revisorsuppleant.

§ 11 Val av valberedning

Omval på Karl-Göran Sundvall övrig vakant.

§ 12 Bestämmande av medlemsavgift

Mötet beslutar om en utdebitering på 100 kr för 2019.

§ 13 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt hur protokollet hålls tillgängligt för medlemmarna

Möte hos ordförande Leif Clevström den 2 maj kl. 18.00 plats Brynolfs gata 11. Samtidigt är det ett konstituerande möte.

§ 14 Övriga frågor

1. Information om trädfällning. Enligt kommunens stadsskogvaktare kommer ingen fällning av träd att ske söder om Persgårdsvägen, viss gallring kan ske.

2. Fråga om röjning på fältet på sidan av tennisplanen som behöver göras för att den inte ska växa igen. Avvaktar svar angående om att göra parkering där.

 

Ordf. Leif Clevström                       Sekreterare Ulf Hagström

 

Justerare Magnus Josefsson            Justerare Stig Östblom

 

***********************************************************************

 

Konstituerande möte för Herrestads vägförening den 2 maj 2019

Organisationsnummer 717917-3583

Närvarande: Leif Clevström, Gerd Wahlman, Annemaj Andersson, Ulf Hagström och Bengt Nilsson

§ 1 Mötet öppnades av ordförande

§ 2 Dagordningen fastställdes

§ 3 Val av justeringsman

Annemaj välj som justeringsman

§ 4 Val av kassör

Gerd Wahlman väljs som kassör, nyval

§ 5 Val av sekreterare

Ulf Hagström väljs som sekreterare, omval

§ 6 Val av vice ordförande

Bengt Nilsson väljs till vice ordförande, omval

§ 7 Val av firmatecknare

Till firmatecknare valdes ordförande Leif Clevström och kassör Gerd Wahlman att teckna tillsamman samt var och en för sig.

§ 8 Blomlådor

Kommer att sättas ut igen om inte kommunen gör någon annan farthindrande åtgärd på Persgårdsvägen.

Ordförande kontaktar kommunen angående farthinder liknande de på Talmansvägen. Kommunen står inte för material till blomlådorna utan mötet godkänner inköp av material till dessa samt jord och växter.

§ 9 Övriga frågor

Kassör Gerd Wahlman och ordförande Leif Clevström ordnar med skrivelsen för utdebiteringen av 100 kr per fastighet som godkändes på årsmötet.

§ 10 Datum för nästa ordinarie styrelsemöte

4 juli 2019 klockan 18.00

§ 11 Mötet avslutas av ordförande

 

Ordf. Leif Clevström.       Sekr. Ulf Hagström        Just. Annemaj Andersson

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)